TUREMOS - Elbow prosthesis

Elbow Surgery

Elbow replacement with TUREMOS elbow prosthesis